AVÍS LEGAL DE WWW.BASEGE.COM

 

El present document te per finalitat regular les normes d'ús del lloc web (en endavant “lloc”). En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic,  l'informem que BASE G COMUNICACIÓ INTEGRAL, S.L. (en endavant BASE G) és el titular del lloc, amb CIF B61148748 i domicili al Carrer de Berlin, núm. 39, entresol, 08014 Barcelona. Poden contactar amb nosaltres, a més d'estar a la seva disposició en el nostre domicili, o enviant un correu electrònic a: info@basege.com

Els termes "vostè" i "usuari" s'usen aquí per a referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol raó accedeixin al lloc.

Per a visitar www.basege.com no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari. Per a la descàrrega d'informació sí s'exigeix registre com usuari.

El lloc proporciona als usuaris accés a continguts i serveis relacionats amb BASE G, inclosa música, imatges, text, informació i altres continguts similars, per la qual cosa la utilització del lloc suposa l'acceptació d'aquest Avís Legal.

 

BASE G es reserva el dret de modificar periòdicament (tant el referent als continguts del lloc com en les condicions d'ús), a la seva discreció i sense prèvia advertència, el present avís legal, per a adaptar-lo a futures novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d'aplicació, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin. En aquest sentit, els recomanem que cada cop que accedeixin al lloc, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall el present Avís Legal. Per tot això, BASE G es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense avís previ, i sense assumir responsabilitat alguna per això. El fet que l'usuari utilitzi el lloc després de les modificacions del present avís legal, suposarà que aquest accepta les dites modificacions.

En cas de dubte o controvèrsia relatius al nostre Avís legal pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a la direcció de correu electrònic info@basege.com

BASE G no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc, sent d'exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitza. L'usuari que accedeix al lloc, ho fa sota la seva responsabilitat i té l'obligació de complir la legislació, reglaments i normativa locals. BASE G o qualsevol altre entitat que hagi participat en la creació, producció o provisió d'aquest lloc no seran responsables dels danys directes, incidentals, conseqüencials, indirectes o punitius derivats de l'accés, ús o incapacitat d'ús d'aquest lloc (o dels seus links), així com d'errors o omissions en el contingut del mateix. Tampoc es responsabilitzaran del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers als que es pugui accedir per enllaços o buscadors des del lloc.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers als que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de www.basege.com.

BASE G no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que es puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del seu lloc o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir d'immediat la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

 

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d'aquest lloc, el seu disseny gràfic i el seu codi font, pertany a BASE G, corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de BASE G, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquest lloc estan protegits per llei. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-lis aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, como els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

BASE G declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, continguts, textos, imatges, sons, vídeos, software, estructura de la web, gràfics, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions) que apareixen en aquest lloc son de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d'acords o llicències d'ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial. L'ús o abús d'aquestes marques registrades o altres materials qualsevol, excepte els permesos en aquest lloc, estan expressament prohibits i poden constituir violació de la Llei de Propietat Intel·lectual i/o la Llei de Marques i/o la Llei de Publicitat i/o la Llei de Competència Deslleial, i demés normativa aplicable al cas.

Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a BASE G o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S'obliga a l'usuari a usar el lloc de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

  • Suprimir, eludir o manipular el "copyright", marques i demés dades d'identificació dels drets de BASE G o dels seus titulars incorporats als continguts del lloc, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els mateixos.
  • Fer servir els continguts i, en particular, la informació de basege.com obtinguda a través del seu lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altre classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.
  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es disposa de l'autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.
  • En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic. BASE G no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el seu lloc.
  • Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzemament, comunicació pública, posta a disposició, reproducció, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d'explotació pública respecte al present lloc, contingut i informació del mateix. La utilització del lloc per l'usuari, no suposa la cessió de titularitat, dret, llicència o interès sobre la dita propietat intel·lectual, per la qual cosa l'usuari podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per a realitzar cap tipus d'explotació (directa o indirecta) de caràcter comercial.

Resumint, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc, els continguts i serveis de conformitat a llei, el present Avís Legal, les bones costums i l'ordre públic. Així mateix l'usuari no pot utilitzar el lloc, els seus continguts o els serveis que es presten a través d'aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el lloc, els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudi normal de la mateixa per altres usuaris. De la mateixa manera, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al lloc.

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el nostre lloc amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d'enviar una notificació a info@basege.com amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits així como la Web.

 

BASE G no es fa responsable del contingut ni de la informació dels llocs web de tercers als que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BASE G declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol tipus de danys que, als usuaris del seu lloc, els pogués derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, BASE G no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

Com s'ha comentat en l'apartat de limitació de responsabilitat, BASE G es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc, tant pel que fa als continguts del lloc, com en les condicions d'ús del mateix.

Per tot això, BASE G es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense avís previ, i sense assumir cap responsabilitat per aquest fet.

 

Visitar www.basege.com no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. La informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis, en els correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenten en el lloc, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BASE G, i es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per altres fins, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d'acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Ley Orgánica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i RD 1720/2007, de 21 de desembre, de Reglament de Desenvolupament). Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliten, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d'aquestes dades personals.

Té sempre dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si així ho desitja, posis en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir juntament amb còpia del seu Document de Identitat a: info@basege.com o a BASE G COMUNICACIÓ INTEGRAL, S.L., Carrer de Berlin, núm. 39, entresol, 08014 Barcelona.

Carrer de Berlin, 39, ent.  •  08014 Barcelona  •  Tel. +34 934 185 732

Cookies

@BaseG_

Avís legal